شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، سرپرست گروه آموزشی
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، سرپرست گروه آموزشی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، شهرسازی

1375 ← 1381

M.Sc ، تهران ، شهرسازی- طراحی شهری

1368 ← 1372

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مهندسی معماری

1358 ← 1366

فعالیت های علمی