دانشجویان دکتری

شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Scopus
  • 213 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 402 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، شهرسازی

1375 ← 1381

M.S ، تهران ، شهرسازی- طراحی شهری

1368 ← 1372

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مهندسی معماری

1358 ← 1366

کلمات کلیدی