شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 359 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 09 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204164 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 1506009 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 8204191 2 47 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204164 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204182 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 09 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 1506009 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 8204191 2 47 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 8204191 2 47 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی منظر 8204199 2 90 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی منظر 8204199 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204182 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204164 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 8204175 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست 8204191 2 07 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی برنامه ریزی منظر 8204199 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی 8204182 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2