لعبت زبردست

لعبت زبردست،

استادیار
 • معاون امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مشاور امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی
 • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 36 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 123 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پروفایل

 • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران 1398←…
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی 1397←…
 • مشاور امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←…
 • عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←…
 • معاون امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی