دانشجویان دکتری

لعبت زبردست

لعبت زبردست،

استادیار
 • معاون امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مشاور امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی
 • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران
 • معاون اداره کل اعضای هیات علمی و دانشجویان بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Scopus
 • 54 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 187 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

 • معاون اداره کل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه تهران 1398←…
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی 1397←…
 • مشاور امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←…
 • عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396←…
 • معاون امور علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی محیط زیست

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

1376 ← 1380

کلمات کلیدی