شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 170 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 332 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

طرح های کاربردی