حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری،

استاد
 • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاون ادازی و مالی
 • دانشگاه تهران ، دبیر کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست
 • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، معاون اداری و مالی
 • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، عضو کمیته منتخب جذب و استخدام
 • داشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط زیست
 • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی طراحی محیط
 • دانشگاه تهران ، سرپرست امور دکتری گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • دانشکاه تهران ، عضو هیات تحریریه نشریه محیط شناسی
 • دانشگاه تهران ، نماینده کمیته منتخب دانشکده
 • دانشکده محیط زیست ، سرپرست رشته HSE
 • دانشگاه تهران ، نماینده هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی
 • دانشگاه تهران ، ریس کنفرانس
 • تهران ، عضو گروه تخصصی محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
 • 171 ارجاعات
 • 9 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه تهران ، نمایده هیات اجرایی جذب هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، علوم کامپیوتر

1365 ← 1369

M.Sc ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، مهندسی کامپیوتر

1365 ← 1365

کارشناسی ، تهران ، علوم کامپیوتر

1352 ← 1357

فعالیت های علمی