قاسم عموعابدینی

قاسم عموعابدینی،

استاد
 • ریاست پارک علم وفناوری دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه
 • عضو کارگروه اصلاح فرایند های پژوهشی
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند های پژوهشی دانشگاه تهران
 • عضو حقیقی هیات امنای موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • نماینده کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات در کمیته راهبردی طرح های کلان ملی
 • رئیس کمیته تعیین و تایید حق امتیاز محصول
 • عضویت در کمیته ویژه تدوین پیش نویس اساس نامه شهرک علمی و تحقیقاتی رضوی
 • عضو هیات علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی
 • سرپرست دفتر رصد، پایش و آینده نگری
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران
 • عضو کمیته گام دوم انقالب در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی(مسئول تدوین شاخصها و اولویتهای فناوری آینده)
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
 • 1921 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 3044 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال