عبدالله محمدی سنگ چشمه

عبدالله محمدی سنگ چشمه،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 661 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 972 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بن - آلمان ، فیزیولوژی دام

… ← 1389

M.S ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، علوم دامی-فیزیولوژی دام

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1376 ← 1381

فعالیت های علمی