عبدالله محمدی سنگ چشمه

عبدالله محمدی سنگ چشمه،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 804 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1219 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بن - آلمان ، فناوری تولید مثل دام

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، علوم دامی-فیزیولوژی دام

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1376 ← 1381

کلمات کلیدی