قاسم عموعابدینی

قاسم عموعابدینی،

استاد
 • ریاست پارک علم وفناوری دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • سرپرست راه اندازی مرکز توسعه و فناوری های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند های پژوهشی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه اصلاح فرایند های پژوهشی
 • عضو حقیقی هیات امنای موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
 • نماینده کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات در کمیته راهبردی طرح های کلان ملی
 • رئیس کمیته تعیین و تایید حق امتیاز محصول
 • عضویت در کمیته ویژه تدوین پیش نویس اساس نامه شهرک علمی و تحقیقاتی رضوی
 • عضو هیات علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی
 • سرپرست دفتر رصد، پایش و آینده نگری
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران
 • عضو کمیته گام دوم انقالب در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی(مسئول تدوین شاخصها و اولویتهای فناوری آینده)
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
 • 1921 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 3044 ارجاعات
 • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.