حسین صباحی

حسین صباحی،

دانشیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه گلخانه
  • مشاور انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
اتاق : 355
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 299 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب 1399←1401
  • معاون گروه مهندسی علوم زیستی 1390←1392
  • مسئول پیگیری رشته های درخواستی دانشکده علوم و فنون نوین 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

… ← 1372

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه هوهنهایم (اشتوت گارت آلمان) ، زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعتی

1380 ← 1385

M.S ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-زراعت

1372 ← 1375

کلمات کلیدی