اعضای هیات علمی

آرمین توحیدی

آرمین توحیدی،

استاد
 • عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری
 • دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران
 • عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی
 • مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
 • عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
Scopus
 • 964 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه تهران 1395←1395
 • مشاور مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران در امور بین الملل 1395←1397
 • عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1394←…
 • مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←…
 • رئیس کمیته راهبردی محصولات پروتئینی و فراسودمند حیوانی دانشگاه تهران 1392←1394
 • عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی 1391←…
 • دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران 1389←…
 • عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

… ← 1373

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم دامی

… ← 1375

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم دامی

… ← 1381

کلمات کلیدی