آرمین توحیدی

آرمین توحیدی،

استاد
 • ، عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری
 • ، دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران
 • ، عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی
 • ، مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
 • ، عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علوم‌ دامی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 664 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

 • ، عضو شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه تهران 1395←1395
 • ، مشاور مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران در امور بین الملل 1395←1397
 • ، عضو شورای راهبردی ترویج علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1394←…
 • ، مسئول دبیرخانه نظام نوآوری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←…
 • ، رئیس کمیته راهبردی محصولات پروتئینی و فراسودمند حیوانی دانشگاه تهران 1392←1394
 • ، عضو هسته قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی 1391←…
 • ، دبیر انجمن علمی هلشتاین ایران 1389←…
 • ، عضو کمیته اجرایی شبکه کیفیت تدریس-یادگیری 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی