اعضای هیات علمی

مهدی ژندی

مهدی ژندی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
Scopus
  • 1348 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 2220 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

  • معاون مدیر گروه 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم دامی-فیزیولوژی دام

1384 ← 1388

M.S ، تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی-فیزیولوژی دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، گیلان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی