خدایار ابیلی

خدایار ابیلی،

استاد
 • ، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران
 • ، عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی
 • ، عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه)
 • ، عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی
 • ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ، عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
 • ، عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
 • ، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
 • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی
 • ، عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • ، کمیته ترفیع دانشکده
 • ، مدیر گروه
 • ، عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزش دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117414
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 236 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها