خدایار ابیلی

خدایار ابیلی،

استاد
 • ، عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران
 • ، عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی
 • ، عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه)
 • ، عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی
 • ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ، عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
 • ، عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
 • ، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
 • ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی
 • ، عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • ، کمیته ترفیع دانشکده
 • ، مدیر گروه
 • ، عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزش دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117414
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 236 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی در آموزش عالی 5105074 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت منابع انسانی 5103254 2 22 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 5103226 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 5105072 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزیابی در آموزش عالی 5105074 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5105273 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 5105072 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت آموزش عالی 5105298 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5105273 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 5105072 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2