رشاد حسینی

رشاد حسینی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 648 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1371 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال