احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
Scopus
  • 631 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 876 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

فعالیت های علمی