احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
Scopus
  • 996 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1355 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

کلمات کلیدی