احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : -
Scopus
  • 514 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 715 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

فعالیت های علمی