رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1143 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

پایان نامه ها و رساله ها