رشاد حسینی

رشاد حسینی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 685 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1371 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی پیشرفته 8101910 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1402
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1402
بینایی ماشین 1504245 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
بهینه سازی پیشرفته 8101910 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1401
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
بهینه سازی پیشرفته 8101910 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
بینایی ماشین 8101429 3 01 هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) - ترم اول 1400
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/28 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
بینایی ماشین 8101429 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 04 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 21 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
بهینه سازی پیشرفته 8101910 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/27 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
بینایی ماشین 8101429 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 8101145 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/07 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2