رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 555 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1207 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۷

طرح های کاربردی