رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1148 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

نام نوع تلفن آدرس  
آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک (آزمایشگاه پروژه) پژوهشی ازمایشگاه-گروه-هوش-ماشین-و-رباتیک-ازمایشگاه-پروژه-1
آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی پژوهشی ازمایشگاه-بینایی-و-شنوایی-محاسباتی