سامان جوادی

سامان جوادی،

دانشیار
  • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان
  • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب
  • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1040 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1566 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پایان نامه ها و رساله ها