دانشجویان دکتری

بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / محیط زیست
Scopus
  • 679 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1037 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • سرپرست گرایش /رشته مهندسی سوانح 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران و محیط زیست- مدیریت منابع آب

1383 ←

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی عمران و محیط زیست - مهندسی منابع آب

1376 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آب

1372 ←

کلمات کلیدی