بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی،

دانشیار
  • سرپرست گرایش /رشته مهندسی سوانح
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 443 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 695 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

  • سرپرست گرایش /رشته مهندسی سوانح 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران و محیط زیست- مدیریت منابع آب

1383 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی عمران و محیط زیست - مهندسی منابع آب

1376 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آب

1372 ←

فعالیت های علمی