اعضای هیات علمی

مجید خیاط خلقی

مجید خیاط خلقی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه آبیاری‌ وآبادانی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پواتیه ، آبهای زیرزمینی

… ← 1376

M.S ، تهران ، هیدرولوژی و منابع آب

… ← 1368

کارشناسی ، تهران ، ابیاری و ابادانی

… ← 1364

کلمات کلیدی