سیدمهدی هاشمی شاهدانی

سیدمهدی هاشمی شاهدانی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
  • 115 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1387 ← 1392

M.Sc ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آبیاری

1381 ← 1385

فعالیت های علمی