سیدمهدی هاشمی شاهدانی

سیدمهدی هاشمی شاهدانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1029 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1449 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان 1399←1401
  • نماینده گروه آبیاری و زهکشی در کمیته انتخاب منابع علمی پردیس ابوریحان 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1387 ← 1392

M.S ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آبیاری

1381 ← 1385

کلمات کلیدی