بهزاد آزادگان

بهزاد آزادگان،

دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 124 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 1394 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی