علیرضا مساح بوانی

علیرضا مساح بوانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • کارگروه تغییر اقلیم فرهنگستان علوم
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1079 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پروفایل

  • کارگروه تغییر اقلیم فرهنگستان علوم 1401←…
  • استاد راهنمای آموزشی 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم و مهندسی آبیاری

1380 ← 1385

کلمات کلیدی