علیرضا مساح بوانی

علیرضا مساح بوانی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906

پروفایل

  • استاد راهنمای آموزشی 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم و مهندسی آبیاری

1380 ← 1385

فعالیت های علمی