محمود مشعل

محمود مشعل،

دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه مهندسی آبیاری دانشکدگان ابوریحان
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 150 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1401←1403
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه مهندسی آبیاری دانشکدگان ابوریحان 1400←1402
  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان 1396←1398
  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان 1394←1396
  • عضویت در کمیته علوم ومهندسی آب گروه کشاورزی-شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1392←1396
  • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی رودخانه ایران 1391←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، مهندسی عمران ( آب )

1372 ← 1377

M.S ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1365 ← 1369

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری

1357 ← 1364

کلمات کلیدی