پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، مهندسی عمران ( آب )

1372 ← 1377

M.Sc ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1365 ← 1369

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری

1357 ← 1364

فعالیت های علمی