محمود مشعل

محمود مشعل،

دانشیار
  • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی رودخانه ایران
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 64 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس ابوریحان 1394←1396
  • عضویت در کمیته علوم ومهندسی آب گروه کشاورزی-شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1392←1396
  • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی رودخانه ایران 1391←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، منچستر ، مهندسی عمران ( آب )

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1365 ← 1369

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مهندسی آبیاری

1357 ← 1364

فعالیت های علمی