سامان جوادی

سامان جوادی،

دانشیار
  • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان
  • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب
  • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1040 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1566 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب های زیرزمینی پیشرفته 1 7305237 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
آب های زیرزمینی 7305151 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارورزی 2 7320186 3 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
سمینار و روش تحقیق 7305206 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1400
موضوعات خاص در هیدرولوژی 7305241 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مسائل آب ایران 7305245 2 01 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
هوا و اقلیم شناسی 7320147 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
هوا و اقلیم شناسی 7320147 3 02 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مدل های ریاضی در آب های زیرزمینی 7305242 3 01 | هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم اول 1400
بهینه سازی در منابع آب 7305250 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آب های زیرزمینی تکمیلی 7305212 3 01 | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم اول 1400
هوا و اقلیم شناسی 7320147 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آب های زیرزمینی تکمیلی 7305212 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی 7305176 6 02 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
آب های زیرزمینی 7305151 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدل های ریاضی در آب های زیرزمینی 7305242 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت کیفیت منابع آب 7305294 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1