احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
Scopus
  • 657 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 917 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها