مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

دانشیار
  • مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 310
Scopus
  • 1040 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1597 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

  • استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی رباتیک و مکاترونیک 1396←1397
  • مسئول تولید و انتشار اخبار علمی و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1396←1397
  • رئیس شورای سیاست گذرای انفورماتیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 1394←1396
  • مدیر گروه مکاترونیک- سرپرست راه اندازی گروه آموزشی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون نوین 1393←1394
  • مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1390

دکتری ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1386 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه لاوال ، مهندسی مکانیک

1381 ← 1385

فعالیت های علمی