حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
Scopus
  • 2007 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2431 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • مسئول انتشارات دومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران 1390←1390
  • عضو کمیته اجرایی (رییس خرانه داری) دومین کنفرانس سیستمها و فناوریهای الکترونیک قدرت 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، مشترک پلی تکنیک گرونوبل فرانسه و دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک قدرت

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق-الکترونیک قدرت

1380 ← 1382

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1376 ← 1380

فعالیت های علمی