امید شعاعی

امید شعاعی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089762
اتاق : 2-318
Scopus
  • 1138 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2240 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • عضویت در یکی از هسته های قطبهای علمی رسمی کشور - قطب الکترونیک و نانو الکترونیک 1392←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کارلتون ، برق-الکترونیک

1370 ← 1374

M.S ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1366 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1358 ← 1366

کلمات کلیدی