احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
Scopus
  • 1012 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1391 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در کنترل 3 8101642 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/09 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/24 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 65 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2