احمد کلهر

احمد کلهر،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
Scopus
  • 657 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 917 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های عصبی 8101242 3 01 1399/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
کنترل صنعتی 8101309 3 01 1399/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/09 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/24 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 65 نامشخص نامشخص 3973
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
تخمین و شناسایی سیستم ها 8101150 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های کنترل غیر خطی و دیجیتال 8101312 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
شبکه های عصبی 8101242 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
کنترل صنعتی 8101309 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1