محمدحامد صمیمی

محمدحامد صمیمی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 88011247
اتاق : ساختمان فشارقوی، 33
Scopus
  • 516 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 660 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق قدرت

1386 ← 1390

فعالیت های علمی