سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
Scopus
  • 605 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 996 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1369 ← 1371

کارشناسی ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1365 ← 1369

فعالیت های علمی