سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
Scopus
  • 793 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1268 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1371 ← 1375

M.S ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1369 ← 1371

کارشناسی ، پاریس 11 - اورسی ، برق الکترونیک

1365 ← 1369

کلمات کلیدی