منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
  • رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
زراعت‌ واصلاح نباتات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 383 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها