پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ارلانگن ، بیوتکنولوژی گیاهی

1381 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زراعت و اصلاح نباتات

1373 ← 1377

فعالیت های علمی