منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
  • رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
زراعت‌ واصلاح نباتات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 376 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف 1398←…
  • رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 1397←1400
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1396←1398
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه رامین اهواز 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک

1374 ← 1379

کارشناسی ارشد ، صنعتی اصفهان ، اصلاح نبات

1363 ← 1366

کارشناسی ، فردوسی ، زراعت و اصلاح نبات

1354 ← 1359

فعالیت های علمی