منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
 • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه خوزستان
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس
Scopus
 • 453 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس 1399←1401
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه خوزستان 1398←1401
 • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف 1398←1400
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1398←1400
 • رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 1397←1400
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1396←1398
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه رامین اهواز 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک

1374 ← 1379

M.S ، صنعتی اصفهان ، اصلاح نبات

1363 ← 1366

کارشناسی ، فردوسی ، زراعت و اصلاح نبات

1354 ← 1359

فعالیت های علمی