منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه خوزستان
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس
Scopus
  • 459 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.