پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ریدینگ ، فیزیولوژی بذر

1376 ← 1378

M.S ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، زراعت

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، زراعت و اصلاح نبات

1360 ← 1364

فعالیت های علمی