فرزاد شریف زاده

فرزاد شریف زاده

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو هیات موسس انجمن علمی بذر ایران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 301 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • عضو هیات مدیره انجمن علمی بذر ایران 1394←1398
  • عضو هیات موسس انجمن علمی بذر ایران 1390←…
  • عضو هیات مدیره انجمن علمی بذر ایران 1390←1394
  • عضو کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی 1387←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ریدینگ ، فیزیولوژی بذر

1374 ← 1378

M.S ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی کشاورزی - زراعت

1368 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهندسی علوم زراعی - زراعت و اصلاح نبات

1360 ← 1364

کلمات کلیدی