منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
  • رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
زراعت‌ واصلاح نباتات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 383 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک 7120090 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژنتیک 7120090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژنتیک 7120090 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژنتیک 7120090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ژنتیک 7120090 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ژنتیک 7120090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ژنتیک 7120090 3 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ژنتیک 7120090 3 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1