پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نبات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

1374 ← 1378

M.S ، صنعتی اصفهان ، اصلاح نباتات

1363 ← 1367

کارشناسی ، شهید چمران ، باغبانی

1355 ← 1362

فعالیت های علمی