منصور امیدی

منصور امیدی،

استاد
  • رئیس گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه خوزستان
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت مدرس
Scopus
  • 459 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.