مرضیه عالی

مرضیه عالی،

استادیار
  • مدیر پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 02161117482
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال