نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش
شماره تماس : 61117567
اتاق : -
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی 1395←1397
  • عضو هیات مدیره انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی