حمید قاسم زاده نوا

حمید قاسم زاده نوا،

دانشیار
  • مدیرگروه مامایی و بیماری های تولیدمثل
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها