حمید قاسم زاده نوا

حمید قاسم زاده نوا،

دانشیار
  • مدیرگروه مامایی و بیماری های تولیدمثل
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیرگروه مامایی و بیماری های تولیدمثل 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مامائی وبیماریهای تولیدمثل

1372 ← 1377

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1365 ← 1371

فعالیت های علمی