حمید قاسم زاده نوا

حمید قاسم زاده نوا

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 92 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیر گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام 1401←1403
  • مدیر گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام 1400←1401
  • استاد مشاور انجمن علمی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام 1399←1401
  • استاد مشاور انجمن علمی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام 1398←1399
  • استاد مشاور انجمن علمی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مامائی وبیماریهای تولیدمثل

1372 ← 1377

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1365 ← 1371

کلمات کلیدی