سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
Scopus
  • 2723 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3451 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر گرایش شیمی پردیس البرز 1394←1396
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دکترای تخصصی شیمی پلیمر

1379 ← 1381

M.S ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی ارشد شیمی آلی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی شیمی

1366 ← 1369

کلمات کلیدی