حمید قاسم زاده نوا

حمید قاسم زاده نوا،

دانشیار
  • مدیرگروه مامایی و بیماری های تولیدمثل
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.