حمید قاسم زاده نوا

حمید قاسم زاده نوا،

دانشیار
  • مدیرگروه مامایی و بیماری های تولیدمثل
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کشیک درمانگاهی 1(دام بزرگ ) 7508674 2 08 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
کشیک درمانگاهی 3 (دام بزرگ) 7508472 2 08 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
بیماری های تولید مثل گوشتخواران 7508466 2 08 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بیماری های تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ 7508483 3 08 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1399/11/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سمینار مامائی و تولید مثل 2 7508174 1 08 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
بیماری های تولید مثل و اورام پستان دام 7501116 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تشخیص بالینی در تولید مثل گوشتخواران 7508477 1 08 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
کشیک درمانگاهی 2 (دام بزرگ) 7508473 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کشیک درمانگاهی 4 (دام بزرگ) 7508471 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کشیک درمانگاهی 5 (دام کوچک) 7508470 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی مامایی 3 7508191 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی مامایی 2 7508265 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی مامایی 1 7508264 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
بیماری های تولید مثل اسب 7508050 2 08 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/04/08 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
بیماری های تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ 7508483 3 08 هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1399/04/09 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
سمینار مامایی و تولید مثل 1 7508168 1 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار مامائی و تولید مثل 3 7508180 1 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
بیماری های تولید مثل دام 7508049 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مامایی دامپزشکی 7501115 4 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مامایی دامپزشکی 7501115 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2