حمیدرضا ایرانی

حمیدرضا ایرانی،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 108 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال